Dromen van een wereld van vrede - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H8: Een nieuwe visie voor de jeugd
 

- Hoofdstuk 8 - Een nieuwe visie voor de jeugd -8-5

Dromen van een wereld van vrede


Al heel lang roep ik op tot een wereld waarin de godsdiensten in eenheid met elkaar samenleven, en ook alle rassen en landen een eenheid vormen. Maar de geschiedenis laat ons zien hoe er over een periode van duizenden jaren steeds meer verdeeldheid is ontstaan. Telkens wanneer een nieuwe religie werd ingevoerd of een nieuw regime aan de macht kwam, werden er nog meer grenzen getrokken en braken er oorlogen uit. Echter, we leven nu in een tijdperk van globalisme. We moeten eenheid tot stand brengen omwille van onze toekomst.

Een van de manieren waarop ik wil bijdragen aan de realisatie hiervan, is door middel van de ‘International Peace Highway’, een internationale snelweg voor de vrede, wat een enorm project is. Eenmaal aangelegd zal deze snelweg Japan via een onderzeese tunnel met Korea verbinden, en via een brug over, of een tunnel onder, de Beringstraat zullen Rusland en het Noord Amerikaanse vasteland met elkaar verbonden worden.

Deze twee enorme oeververbindingen kunnen de wereld verenigen. Wanneer deze snelweg klaar is, zal het mogelijk zijn om per auto van Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika naar Santiago in Chili te rijden, en van Londen naar New York. Er zullen geen wegversperringen meer zijn. De hele wereld zal met elkaar verbonden zijn, zoals de bloedvaten alle delen van het menselijk lichaam met elkaar verbinden.

De wereld zal één grote geïntegreerde gemeenschap worden, waarin iedereen vrij de internationale grenzen kan overschrijden. Grenzen die iedereen vrij doorgang verlenen, verliezen hun betekenis als grenzen. Iets dergelijks zal met de godsdiensten gebeuren. Naarmate de communicatie tussen religies toeneemt, zal ook het wederzijdse begrip toenemen. Conflicten zullen verdwijnen en scheidingsmuren afbrokkelen.

Wanneer verschillende typen mensen samenleven in een wereldwijde gemeenschap, zullen de barrières tussen de rassen vervagen. Er zal steeds meer interactie komen tussen de rassen, ondanks de verschillen in uiterlijke verschijning en taal. Deze culturele revolutie zal de wereld verenigen.

De historische Zijderoute was niet alleen een handelsroute die gebruikt werd voor de handel in zijde of specerijen. Ze was ook een middel waardoor de volkeren uit het Oosten en het Westen elkaar konden ontmoeten, en boeddhisten, moslims en christenen met elkaar in contact kwamen. De verschillende culturen vermengden zich, en hieruit ontstond een nieuwe cultuur. De internationale snelweg voor de vrede zal in de eenentwintigste eeuw een vergelijkbare rol vervullen.

Rome kwam tot bloei omdat alle wegen naar Rome leidden. Dit illustreert het grote belang van wegen. Wanneer ergens een weg wordt aangelegd, gebruikt men die om te reizen, maar ook voor het verbreiden van ideologie en cultuur. Daarom kan de aanleg van een weg de loop van de geschiedenis veranderen. Wanneer de International Peace Highway klaar is, kan de wereld fysiek een eenheid worden waarin alles verbonden is. Deze internationale snelweg zal dit mogelijk maken.

Ik kan de noodzaak om de wereld te verenigen niet genoeg benadrukken. Sommigen denken dat dit idee zijn tijd te ver vooruit is, maar religieuze mensen voelen de toekomst aan en bereiden zich erop voor. Het is dus alleen maar logisch dat we onze tijd vooruit zijn. De wereld begrijpt ons misschien niet, en legt ons allerlei dingen in de weg, maar religieuze mensen moeten volhouden en de weg naar de toekomst blijven aangeven.

Voor de aanleg van de International Peace Highway is de samenwerking van vele landen vereist. Omdat China in het verleden slachtoffer was van Japanse agressie, zal dit land het idee om door een snelweg met Japan verbonden te worden niet toejuichen. Japan en Korea kunnen echter niet over land met de rest van de wereld worden verbonden, tenzij zij via China gaan. Daarom moeten we ons inspannen om het vertrouwen van China te winnen.

Wie gaan dit doen? Diegenen onder ons die in de 21ste eeuw de voorvechters en de geestelijke eigenaren van deze internationale snelweg voor de vrede willen zijn, moeten hierbij het voortouw nemen.

Wie gaat het overbruggen van de Beringstraat betalen? Het is een zeer kostbaar project, maar dit mag geen probleem zijn. Het bedrag dat de Verenigde Staten voor de oorlog in Irak  heeft uitgegeven, zou ruimschoots voldoende zijn om deze brug te bouwen. We moeten ophouden met oorlog voeren en slachtoffers maken. Het is pervers om honderden miljarden dollars uit te geven aan een oorlog. De tijd is rijp om onze zwaarden om te smeden tot ploegscharen, en onze speren tot snoeimessen.

De internationale snelweg voor de vrede is een project om de wereld te verenigen. Maar eenwording betekent meer dan alleen het verbinden van continenten door bruggen en tunnels. Het vraagt om een nivellering van de levensstandaard in de verschillende delen van de wereld. Als iemand een belangrijke technologie monopoliseert en de winst geheel voor zichzelf houdt, raakt het evenwicht in de wereld verstoord.

De International Peace Highway zal de huidige ongelijkheden gaandeweg wegwerken, door toegang te verschaffen tot bestaande natuurlijke hulpbronnen en dito reserves aan menselijke arbeidskracht. Dit zal tot een steeds betere verdeling van de welvaart leiden. Iets effenen of egaliseren betekent dat je iets wegneemt van wat hoger is gelegen, en het toevoegt aan wat lager ligt. Als resultaat wordt het overal even hoog. Dit zal offers vragen van diegenen die meer materiële welvaart en kennis bezitten. Een wereld van vrede kan men niet opbouwen met eenmalige giften of liefdadigheidsacties. Alleen oprechte liefde en voortdurende offers zijn in staat een wereld van vrede te scheppen. We moeten bereid zijn om alles te geven.

De bouw van de International Peace Highway houdt meer in dan dat de wereld er een fysiek communicatiemiddel bij krijgt. Mensen zijn zo geschapen dat hun geest en lichaam de weg naar eenheid zoeken. Dit geldt ook voor de wereld waarin we leven. De wereld kan alleen dan echt een worden, zodra er sprake is van zowel fysieke communicatie als communicatie vanuit het hart.

Daarom werk ik al jaren voor een hervorming en vernieuwing van de Verenigde Naties. Natuurlijk hebben de VN al veel gedaan voor wereldvrede. Alle Koreanen zijn haar dankbaar voor haar inspanningen om onze vrijheid te beschermen tijdens de Koreaanse oorlog. Op dit moment echter, meer dan zestig jaar na haar oprichting, lijkt de VN haar oorspronkelijke visie en doel uit het oog te hebben verloren. Het gevaar bestaat zelfs dat zij een organisatie wordt die slechts de belangen van enkele machtige landen dient.

Op 12 september 2005 stichtte ik in New York de Universal Peace Federation. Onmiddellijk daarna vertrok ik voor een reis rond de wereld, waarbij ik in honderd steden mijn vredesboodschap over een nieuwe toekomst van de Verenigde Naties en de wereld bracht. De VN  is opgericht met het doel om conflicten in de wereld op te lossen. Daarom moet zij het wereldbelang boven het belang van de ene of de andere partij plaatsen. Als een machtig land zich onwrikbaar opstelt en geweld gebruikt om zijn doel te bereiken, leidt dat alleen maar tot nog meer conflicten. Jammer genoeg is de VN tegenwoordig niet in staat om veel aan zulke situaties te veranderen.

In het licht hiervan heb ik de herstructurering van de Verenigde Naties
voorgesteld, en geopperd dat zij een organisatie met twee Kamers hoort te zijn. Naast de bestaande Algemene Vergadering zou er een religieuze, of culturele, vergadering dan wel raad moeten komen. In dit nieuwe lichaam zouden gerespecteerde spirituele leiders uit de sfeer van religie, cultuur en onderwijs moeten plaatsnemen. De leden van deze interreligieuze raad moeten laten zien dat zij in staat zijn om boven de beperkte belangen van specifieke religies en culturen uit te stijgen, en zich uitspreken voor de geestelijke en morele doelen van de hele mensheid. Het is mijn overtuiging dat de twee Kamers van de nieuwe VN samen grote stappen kunnen zetten richting een wereld van vrede, als ze in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen samenwerken.

Sommigen zullen het hiermee niet eens zijn, en de vraag stellen waarom religieuze mensen betrokken moeten worden bij seculiere aangelegenheden. Mijn antwoord is dat de wereld zich momenteel in een fase bevindt waarin deelname van religieuze mensen cruciaal is. Er is nu meer dan ooit behoefte aan mensen die hun geloof daadwerkelijk praktiseren, en daardoor een diep zelfbewustzijn verworven hebben.

Alleen echt religieuze mensen kunnen opstaan tegen de  ongerechtigheid en het kwaad van de wereld, en ware liefde in praktijk brengen. Alleen als de kennis en ervaring van politieke leiders wordt
gecombineerd met de wijsheid van interreligieuze leiders, zal de wereld de weg naar ware vrede vinden.

Ik ga iedere dag weer met nieuwe vastberadenheid op pad om dat doel te bereiken. Mijn gebed is dat ieder mens op aarde boven de barrières tussen religies, ideologieën en rassen kan uitstijgen, en herboren kan worden als een wereldburger wiens leven in dienst van de vrede staat.START | TERUG

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu