De wortel van het kwaad - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De wortel van het kwaad

DE VISIE

De wortel van het kwaad

Als gevolg van de intrede van het kwaad in de menselijke geschiedenis leeft ieder mens met twee soorten verlangens, die voortdurend met elkaar in conflict zijn. Ons geweten spoort ons continu aan het goede te doen en voor een hoger ideaal te leven. Maar tegelijkertijd is er in ieder van ons ook een drijfveer die ons egoïstisch wil laten denken, voelen en handelen. Waar komt dit conflict vandaan? Heeft God een fout gemaakt, nadat Hij de rest van de schepping zo schitterend had geschapen? Heeft Hij zijn allerhoogste schepsel met een innerlijke tegenstrijdigheid uitgerust? Hoe kan een God die een wezen van oneindige liefde en goedheid is  een dergelijke tegenstrijdige situatie toelaten? 'Het Beginsel', een nieuwe uitdrukking van religieuze waarheid in deze tijd, geeft een heldere analyse.

Er bestaan geen feitelijke verslagen over de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het kwaad in de wereld kwam. Toch geeft de Bijbel ons in het boek Genesis in de vorm van een vertelling over de eerste menselijke voorouders, Adam en Eva, het belangrijke inzicht dat deze twee mensen de eerste zonde begaan hebben. Het verhaal bevat veel symbolen en daarom ontbreekt het hier aan duidelijkheid over wat Adam en Eva precies gedaan hebben. Maar vast staat dat de zonde van de eerste voorouders van de mens enorme consequenties had, aangezien al hun nakomelingen er de gevolgen van ondervinden. Teksten uit talloze heilige  geschriften bevatten variatiesop het thema 'zondeval'. Het verhaal in de Bijbel waarop de uitleg in 'Het Beginsel' zich concentreert, is misschien wel het bekendste en meest onthullende van allemaal.

Wat gebeurde er in de Hof van Eden?
Zoals in Genesis wordt beschreven, leefden Adam en Eva in de Hof van Eden en ook de 'slang' die met hen sprak en hen bedroog leefde daar. In het midden van de Hof stonden twee bomen, de 'boom des levens' en de 'boom van kennis van goed en kwaad'. Aan de laatste hing een verboden vrucht. God had aan Adam en Eva het gebod gegeven om niet van de vrucht van boom van kennis van goed en kwaad te eten: zodra zij ervan zouden eten, zouden zij sterven. De slang verleidde Eva echter en geheel tegen Gods gebod in at Eva van de vrucht en gaf die op haar beurt ook aan Adam.  Vanaf dat moment voelden de man en de vrouw angst en schuld. Zij bedekten hun geslachtsdelen en verborgen zich voor God. God versperde hen daarop de weg naar de boom des levens en zond hen weg uit het Paradijs.

Moet dit verhaal letterlijk opgevat worden of symbolisch? Om de gebeurtenissen in Genesis op de juiste manier te kunnen interpreteren, moeten we op de eerste plaats ons gezond verstand gebruiken; daarnaast dienen we de Bijbel nauwkeurig te lezen en tenslotte moeten we een goed begrip hebben van Gods scheppingsideaal, zoals dat in 'Het Beginsel van de Schepping' wordt uitgelegd. vrucht waarvan Adam en Eva aten kan geen letterlijke vrucht geweest zijn. Jezus maakte duidelijk: “Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat, dat maakt de mens onrein.” (Mt. 15:11). Bovendien was de 'dood' die het resultaat was van het eten van de vrucht geen lichamelijke dood (Adam en Eva  leefden na de val verder), maar een geestelijke dood die de scheiding tussen God en de mensheid teweeg bracht.

Een veelgehoorde theologische interpretatie is dat het niet om de vrucht zelf gaat, maar dat alleen Adam en Eva's daad van ongehoorzaamheid de wortel van alle zonden van de mensheid is. Maar deze interpretatie maakt niet duidelijk zij God niet gehoorzaamden. Wat veroorzaakte dan hun ongehoorzaamheid, waarvan zij wisten dat die tot hun dood zou leiden? De vrucht die de eerste voorouders aten kan geen letterlijke vrucht geweest zijn. Het moet een omschrijving zijn van iets dat voor de mens zo belangrijk en aantrekkelijk was, dat zelfs de dreiging van de dood hen er niet van weerhield om er - tegen Gods gebod in - van te eten.


De oorspronkelijke zonde was een seksuele misdaad
Nadat Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, bedekten zij vol schaamte hun geslachtsdelen. Waarom deden zij dat? Het is een natuurlijke menselijke reactie om datgene te verstoppen waarover wij ons schuldig voelen. Zo zal een kind zijn handen op zijn rug verbergen wanneer het betrapt wordt nadat het iets gestolen heeft. Het feit dat Adam en Eva na de val hun geslachtsdelen bedekten, laat zien dat de zonde van de eerste voorouders een seksuele daad was. Hadden zij met hun mond gezondigd door een letterlijke vrucht te eten, dan hadden zij vol schaamte hun mond bedekt.
Wat is dan precies de betekenis van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad? Een vrucht is het deel van de boom dat het zaad voor de vermenigvuldiging in zich draagt. Indien de zonde van de eerste menselijke voorouders seksueel van aard was en voortkwam uit de verleiding van Eva door de slang (een symbool voor de aartsengel Lucifer) om van de vrucht te eten, en indien Eva dit herhaalde door de vrucht ook aan Adam aan te bieden, dan moet de vrucht de seksuele liefde van Eva symboliseren.

Houdt dit in dat seksualiteit op zich slecht is? Zeker niet. Zoals uitgelegd in het 'Beginsel van de Schepping', was het Gods plan dat Adam en Eva de Tweede Zegening (ouderschap) zouden vervullen. Gods gebod 'niet van de vrucht te eten'betekende dat zij geen seksuele relatie met elkaar mochten hebben tot  het moment dat zij daar als man en vrouw geestelijk werkelijk rijp voor waren. Ten gevolge van een te vroeg tot stand gekomen seksuele relatie tussen Adam en Eva ontstond een egoïstische liefde, die zich voornamelijk concentreerde op hun stoffelijke lichamen. Deze op zichzelf gerichte liefde nam de plaats in van de onzelfzuchtige, op Gods oorspronkelijk ideaal gerichte liefde. Hierdoor zij. Als gevolg hiervan konden zij geen geboorte geven aan onschuldige, zondeloze kinderen. In plaats daarvan brachten zij kinderen ter wereld die dezelfde zelfzuchtige karaktereigenschappen hadden geërfd als zij zelf door hun relatie met de aartsengel Lucifer hadden verkregen. Hier ligt de oorsprong van het begrip 'erfzonde'.

Samengevat: de eerste man en vrouw - Adam en Eva - werden tijdens hun groei naar volwassenheid door de aartsengel Lucifer verleid tot een onwettige en dus verboden liefdesrelatie. Hierdoor keerden zij zich uit vrije wil af van Gods wil en verlangen, waardoor zij niet alleen zichzelf, maar het hele menselijk ras naar een toestand van geestelijke dood leidden.Terug naar vorige pagina

Lees meer over:

>> Motief en verloop van de Val
>> Gevolgen van de Val
.
.
.


 
Back to content | Back to main menu