Zijn Rev. & Mrs. Moon de Ware Ouders? - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Zijn Rev. & Mrs. Moon de Ware Ouders?

Ja, wij geloven dat Sun Myung Moon en zijn vrouw Hak Ja Han Moon door God zijn geroepen om de messiaanse verantwoordelijkheid te vervullen. Maar onze overtuiging berust op een nieuwe uitleg van het begrip 'Messias'. Zonder kennis te maken met deze nieuwe uitleg is het niet mogelijk om ons geloof op dit punt te begrijpen. 'Het Goddelijk Beginsel' verduidelijkt deze nieuwe benadering  in het vierde hoofdstuk: 'De Messias, zijn komst en het doel van zijn wederkomst' tot in detail. De hieronder vermelde punten geven alvast een kort overzicht van dit hoofdstuk.  

Welk plan streeft God na met de menselijke geschiedenis?

Het doel van de menselijke geschiedenis is om alle mensen weer in hun oorspronkelijke, door God gegeven positie te brengen. Dit houdt in:  alle mensen keren terug naar de toestand waarin zij vrijelijk met God als hun ouders kunnen omgaan en Zijn liefde kunnen ontvangen. Om dit te bereiken moet God mensen vinden die de fouten van de eerste mensen, Adam en Eva, kunnen herstellen. Herstel door vergoeding vindt plaats doordat deze mensen in de positie van Adam en Eva komen te staan, zonder dezelfde fouten te herhalen.

Welke rol spelen de profeten?

Profeten worden door God voorbereid om de mensheid te waarschuwen en haar  ertoe te brengen, een beter leven te leiden. God heeft mensen nodig die naar Zijn Woord luisteren en Hem gehoorzamen. De profeten zijn de spreekbuis door wie God zo veel mogelijk mensen wil bereiken. Zo gezien zou men reverend Moon en andere waarschuwende en inspirerende stemmen als profeten van de 21ste  eeuw kunnen zien.  

Welke rol speelt Jezus Christus?

Jezus Christus kwam 2000 jaar geleden als de Messias. Hij is de mens die het oorspronkelijke ideaal van een volmaakte mens in zijn leven verwezenlijkt heeft. Hij heeft als eerste mens op aarde in volledige eenheid met God geleefd en is volledig op de hoogte van wat er zich in Gods hart afspeelt. Daardoor kon hij andere mensen onderwijzen wie God is, en hun laten zien hoe men een waarachtig op Hem gericht leven moet leiden.

Wat betekent 'Messias'?

De Messias (letterlijk vertaald: de gezalfde) is de door God gekozen mens, die het probleem van de oorspronkelijke zonde, de erfzonde, oplost en het verloren gegane ideaal verwezenlijkt. Door de erfzonde is de mens fundamenteel vervreemd geraakt. Door de Messias heeft God de mogelijkheid om de mensen van de overheersing door het kwade en de vervreemding te bevrijden, hen naar Zichzelf terug te leiden en Zijn ideaal te realiseren.

Is Jezus God zelf?

Jezus Christus is Gods ware zoon en de Messias. Hij is de mens die het oorspronkelijke ideaal van een volmaakte mens in zijn leven heeft verwezenlijkt. Hij heeft als eerste mens op aarde in volkomen eenheid met God geleefd en Gods liefde is in hem geheel zichtbaar geworden. Daardoor kon Hij andere mensen dit ideaal laten zien en erover onderwijzen. Jezus is dus niet God zelf.

Waarom stierf Jezus aan het kruis?

Jezus stierf aan het kruis omdat de mensen in zijn tijd hem niet als de verwachte Messias hebben herkend en erkend. Jezus werd door zijn tijdgenoten afgewezen, door zijn discipel Judas verraden en tenslotte zelfs door zijn trouwste volgeling Petrus verloochend. Jezus werd, toen hij op aarde leefde, door zijn medemensen, maar vooral door de religieuze leiders, niet begrepen en daarom uiteindelijk als een zware crimineel terechtgesteld. De mensen beseften niet hoe God door Jezus werkte en hun verlossing wilde brengen door hem.

Was de kruisdood Gods wil?

God wilde door Jezus de mensen terugleiden naar Zijn ideaal. De mensen in Jezus' tijd hebben dit echter door hun ongeloof en hun arrogantie verhinderd en daardoor bleef God niets anders over dan Zijn eigen zoon te offeren. Omdat Jezus absoluut geloof bewaarde en bereid was om het kruis te dragen, hoewel hij wist dat de geschiedenis van herstel opnieuw verlengd moest worden, kon hij verrijzen en de mensen die in hem geloofden geestelijke verlossing brengen. Alleen in dit opzicht werd de kruisiging uiteindelijk Gods - secundaire - wil (nadat er aan het ongeloof van de mensen niets meer te veranderen was). Het was voor God echter ook het aller-treurigste moment, enerzijds omdat Zijn geliefde zoon de dood ingestuurd werd, maar ook omdat het moeizaam gerealiseerde fundament waarop Jezus had kunnen komen, verloren ging en het lijden van de mensheid opnieuw werd verlengd.

Wat houdt de wederkomst van Jezus in?

Gods wil om de mensen tot hun oorspronkelijke ideaal te herstellen is absoluut. Omdat Jezus de volledige verlossing van de mensen hier op aarde niet kon realiseren, moet de Messias terugkomen. Dit betekent niet dat de mens Jezus terug zal komen, maar dat God opnieuw een mens op aarde moet vinden die de weg van Jezus tot het einde gaat en hier op aarde Gods ideaal verwezenlijkt.  De wederkomst van Christus op aarde is het belangrijkste doel waar God en Jezus in de geschiedenis van de laatste 2000 jaar naartoe hebben gewerkt. Wanneer Christus wederkomt, brengt Hij voor ieder mens volledige, d.w.z. geestelijke en stoffelijke verlossing. Hij zal het Messiaanse ideaal voltooien, de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde en in de geestelijke wereld.

Is de wederkomst van Christus door reverend Moon en zijn vrouw vervuld?

De leden van de Tongil Gyo-Verenigingsbeweging geloven dat met de komst van reverend Sun Myung Moon uit Korea, samen met zijn bruid, de wederkomst van Christus reeds een feit is geworden. Ondanks vele vervolgingen en misverstanden die hij - net als Jezus 2000 jaar geleden - moest ondergaan, heeft de weergekeerde Messias, samen met zijn echtgenote Hak Ja Han, de oorspronkelijke missie van Adam en Eva vervuld. Als de Ware Ouders van de mensheid beginnen zij een nieuw tijdperk en staan zij aan het begin van een nieuwe wereldorde. Het is het tijdperk waarin ware liefde de mensheid zal regeren.  Reverend Moon is een zeer moeilijke weg gegaan, heeft Gods eenzame en verdrietige hart volledig leren begrijpen en leeft vanuit deze kennis. Ook zijn echtgenote Hak Ja Han Moon is een weg van extreme beproevingen gegaan. Door haar uitzonderlijke geloof en de volledige overgave aan haar missie, kon zij zich uiteindelijk kwalificeren om als Ware Moeder van de mensheid naast haar man te staan.

Wat betekent 'Ware Ouders' ?

Door de zondeval heeft de mensheid zich van God en Zijn liefde afgescheiden, een scheiding die tot aan de dag van vandaag enorm veel leed veroorzaakt. Reverend Moon en zijn vrouw zien het als hun roeping, het falen van Adam en Eva te herstellen  en de mensheid als grondleggers van het eerste ideale (zondeloze) gezin - d.w.z. het eerste gezin dat God volledig als middelpunt heeft - te dienen. De ware ouders vestigen een nieuwe, zondeloze afstammingslijn die niets van doen heeft met de zondeval. Door de zegeningceremonie wordt de geestelijke erfenis van het echtpaar Moon, als de Ware Ouders, doorgegeven aan de deelnemende paren. Wanneer mannen en vrouwen zich met de Ware Ouders verbinden, kunnen zij zich van satans bloedlijn  afscheiden en in de nieuwe afstammingslijn opgenomen worden. Daarna gaat ieder echtpaar zelf op weg om ware ouders te worden en ware gezinnen - gezinnen met God als kern - op te bouwen.

Wat houden de 'Laatste Dagen' in?  

De 'Laatste Dagen' zijn een symbool voor de tijd waarin de mensheid de mogelijkheid heeft, door de Messias een einde te maken aan de gevallen wereld en het hemels  koninkrijk op aarde te vestigen. De Laatste Dagen staan voor het einde van satans heerschappij over de mens.

In welke positie staat de mens die het scheppingsideaal vervult ?

De mens is het kind van God. Wanneer hij het ideaal van de schepping vervult, erft hij Gods schepping en begint hij deze vanuit Gods liefde te besturen. Als wezen met zowel geest als lichaam wordt hij de bemiddelaar tussen de aardse wereld en de eeuwige geestelijke wereld. Door de mens wordt de schepping met God verbonden.  


>> Terug naar vorige pagina
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu